Գառնի և Հացավան համայնքների ոռոգման համակարգերի վերականգնման շինարարության տեխնիկական հսկողություն

 • Պատվիրատու:  
  Ջրային տնտեսության ԾԻԳ
 • Ֆինանսավորող կազմակերպություն։  
  Եվրասիական զարգացման բանկ
Ծրագրի նպատակը

Հայաստանի ոռոգման համակարգերի արդիականացում` ՋՕԸ-ների ներտնտեսային ոռոգման համակարգերի վերականգնման միջոցով:

Մատուցվող ինժեներախորհրդատվական ծառայությունները

 • Շինարարության տեխնիկական հսկողություն 
 • Բնապահպանական և սոցիալական մոնիթորինգ 
 • Պայմանագրերի կառավարում
  Ենթածրագրերը
  • Գառնի համայնքի ներտնտեսային ոռոգման ցանցի վերականգնում 
  • Հացավան համայնքի ներտնտեսային ոռոգման ցանցի վերականգնում
   Ծրագրի հիմնական բնութագրիչները
   • L= 9.09 կմ, OD530-50 ներտնտեսային խողովակաշարեր 
   • 113 ջրթողներ
   • 4 հատ ճանապարհ-անցումներ