68 պոմպակայանների վերականգնման ու արդյունավետության բարձրացման տեխնիկատնտեսական հիմնավորում

 • Պատվիրատու։  
  «Հազարամյակի մարտահրավերների հիմնադրամ – Հայաստան» ծրագիր (ՀՄՀ-Հայաստան)
 • Ֆինանսավորող կազմակերպություն։  
  Հազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիա
Ծրագրի նպատակը

Ապահովել մոտ 55000 հա տարածքի հուսալի ոռոգումը (ոռոգելի հողերի մոտավորապես 40%) այն 68 պոմպակայանների վերականգնման/ վերակառուցման միջոցով, որոնց իշխման տակ գտնվող հողերը չունեն տնտեսապես շահավետ ինքնահոս ոռոգման այլընտրանք: ՀՄԿ ծրագիրը խոշոր համալիր ներդրում է Հայաստանի ոռոգման պոմպակայանների վերականգնման ոլորտում:

Խորհրդատվական ծառայությունների հիմնական նպատակը

 • Տալ յուրաքանչյուր պոմպակայանի վերականգնման տեխնիկատնտեսական հիմնավորումը
 • Պատրաստել պոմպերի, շարժիչների, էլեկտրական, ավտոմատ կառավարման, մաքրման և այլ օժանդակ սարքավորումների մանրամասն տեխնիկական մասնագրեր բոլոր 68 պոմպակայանների, կամ այն պոմպակայանների համար, որոնց վերականգնումը կլինի տնտեսապես շահավետ 
 • Պատրաստել յուրաքանչյուր պոմպակայանի կարևոր կառուցվածքների (շենքեր, խողովակներ, էկրաններ, փականներ և այլն) նախնական նախագծեր և կատարողական մասնագրերը (նշելով աշխատանքների շրջանակը, նախագիծը, շինարարության ստանդարտները և այլն)

Ինժեներախորհրդատվական ծառայությունների փուլերը

 • Փուլ 1։ Տեխնիկատնտեսական հիմնավորում 68 պոմպակայանների համար
 • Փուլ 2։ Նախագծային և մրցութային փաստաթղթերի մշակում 17 պոմպակայանների համար` FIDIC-ի դեղին գրքի համաձայն

Մատուցված ինժեներախորհրդատվական ծառայությունները

 • GIS հենքով տվյալների բանկի և SCADA կառավարման և վերահսկման համակարգի ստեղծում
 • Տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության իրականացում
 • Ինստիտուցիոնալ աջակցում և կարողությունների զարգացում
 • Ռազմավարության և ներդրումային պլանի մշակում
 • Նախագծային և մրցութային փաստաթղթերի կազմում 17 պոմպակայանների համար՝ FIDIC-ի դեղին գրքի համաձայն
 • ՇՄԿՊ մշակում
 • Ծրագրի նպատակը
 • Ծրագրի նպատակը
Ենթածրագրերը
 • 68 ենթածրագիր
  Ծրագրի հիմնական բնութագրիչները
  • 68 ջրընդունիչներ և ջրընդունիչ ավազաններ
  • 68 պոմպակայաններ 
  • L=323կմ, DN1800-200 մղման խողովակաշարեր 
  • Տարբեր տիպի կառուցվածքներ (ջրծեծ ավազաններ, անկերային հենարաններ)
  • Էլեկտրական հաղորդման գծեր