Հրազդան քաղաքի ջրամատակարարման և կեղտաջրերի հավաքման/հեռացման համակարգերի տեխնիկատնտեսական հիմնավորում ու աշխատանքային նախագծի պատրաստում

 • Պատվիրատու:  
  Ջրային տնտեսության ԾԻԳ
 • Պատվիրատու:  
  «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ
 • Ֆինանսավորող կազմակերպություն։  
  Համաշխարհային բանկ
Ծրագրի նպատակը

Հրազդան քաղաքի ջրամատակարարման և կեղտաջրերի հավաքման/ հեռացման համակարգերի տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն ու աշխատանքային նախագծի պատրաստում:

Ինժեներախորհրդատվական ծառայությունների փուլերը

 • Փուլ 1։ Վերլուծել ներկայիս իրավիճակը, թերությունները և առկա խնդիրները
 • Փուլ 2։ Կանխատեսել ջրամատակարարման և կեղտաջրերի հավաքման/ հեռացման համակարգերի պահանջները մինչև 2030թ. 
 • Փուլ 3։ Որոշել պահանջվող ներդրումների առաջնահերթությունն ըստ փուլերի՝ ծախսերի և օգուտների վերլուծության հիման վրա
 • Փուլ 4։ Իրականացնել ներդրումների ծրագրի առաջին փուլը՝ հաշվի առնելով մատչելի միջոցները և օգուտների օպտիմալացումը
 • Փուլ 5։ Իրականացնելով մանրամասն ճարտարագիտական նախագծային գործընթաց՝ ապահովել, որ առաջին փուլի ընտրված ներդրումներն առնվազն համապատասխանում են նվազագույն ծախսային լուծումներին, իսկ տեխնիկական մասնագրերը և նախահաշիվները արտացոլեն գերակայող պայմանները

Մատուցված ինժեներախորհրդատվական ծառայությունները

 • Տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության իրականացում
 • Ինստիտուցիոնալ աջակցում 
 • Ռազմավարության և ներդրումային պլանի մշակում 
 • Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
 • ՇՄԿՊ և ՇՄՍԱԳ մշակում և փորձաքննության անցկացում
 • Հեղինակային հսկողության իրականացում
  Ենթածրագրերը
  • Փաթեթ 1։ Հարավ թաղամասի նախնական և աշխատանքային նախագծի, մրցութային փաստաթղթերի մշակում
  • Փաթեթ 2։ Միկրո թաղամասի նախնական և աշխատանքային նախագծի, մրցութային փաստաթղթերի մշակում
  • Փաթեթ 3։ Կենտրոն թաղամասի նախնական և աշխատանքային նախագծի, մրցութային փաստաթղթերի մշակում
   Ծրագրի հիմնական բնութագրիչները
   • 1 ջրընդունիչ
   • 1 ջրամբար (400մ3) և սանիտարական գոտի
   • L=2,3կմ, DN300-100 ջրատարներ
   • L=97,6կմ, OD315-50 բաշխիչ ցանցեր (ներառյալ ջրաչափական կառույցները)